V sekci Ceník a rezervacesi vyberete požadované plavidlo a termín.

Dle návodu ve spodní části v sekciCeník a rezervacezašlete objednávku s vyplněnými údaji.

K zaslání zprávy slouží - Formulář pro objednávky

Objednávku lze provést pomoci formuláře v sekci ceník, kde si vybere plavidlo a na spodní straně vyplníte formulář, po odeslání objednávky se Vám ozve náš pracovník, který objednávku potvrdí a zašle Vám zálohovou fakturu.

Uhrazení zálohové částky

Rezervační zálohová faktura vám bude zaslána na částku 3 000 Kč (víkendový pobyt) a 5 000 Kč (týdenní pobyt) se splatností 5 dní.

Po dobu této doby bude vámi vybraný termín rezervován.

Po přijetí zálohové částky Vám bude zaslán email, kde bude potvrzeno přijetí zálohové částky na náš účet.

Uhrazení doplatkové částky                                                                       

Na zbylou doplatkovou částku Vám bude zaslána faktura tak, aby úhrada byla provedena nejpozději 60 dnů před zvoleným termínem.
Po  připsání této částky na náš účet Vám bude e-mailem potvrzeno uhrazení i doplatkové částky za pronájem rekreačního plavidla.

Pokud budete požadovat písemné potvrzení o uhrazení zálohové nebo doplatkové částky, bude Vám na požádání toto potvrzení zasláno poštou.

Údaje při platbě převodem na účet

Číslo účtu:_______________________obdržíte následně po objednání termínu                                                

Variabilní symbol:____________obdržíte následně po objednání termínu   
Zpráva pro příjemce:____________Vaše Jméno a Příjmení

Podmínky pronájmu plavidla:

Na naše plavidla není potřeba žádné oprávnění.

Minimální požadavek na pronájem plavidla jsou dvě osoby starší 18ti let, z toho jedna osoba musí mít platný občanský průkaz. Doporučejeme i třetí  osobu, která by měla být starší alespoň 15 ti let, z důvodu asistence řidičovi plavidla, např. při uvazování lodě, při výpomoci řidiči v plavební komoře, atd (třetí osoba není podmínkou). Minimálně dvě osoby by měly být schopné běžného pohybu.

Při převzetí hausbótu se vybírá vratná kauce 8 000 Kč.

V případě vrácení nepoškozeného hausbótu vám bude zbylá částka vrácena.

Závěrečný úklid se provádí svépomocí, nebo se odečte 600 Kč z vratné zálohy.

Storno poplatky při zrušení nájemné smlouvy

Nájemce může kdykoliv odstoupit od pronájmu rekreačního plavidla, a to písemným oznámením pronajímateli nebo zasláním emailové zprávy. Ke zrušení smlouvy dochází okamžikem převzetí tohoto písemného oznámení nebo elektronického převzetí emailové zprávy (bude Vám zaslán email o převzetí zprávy). Storno poplatky jsou počítány od následujícího dne po obdržení oznámení o zrušení rezervace.

Při odstoupení od nájemné smlouvy o pronájmu rekreačního plavidla je nájemce povinen a bere na vědomí, že uhradí pronajímateli stornovací poplatky ve stanovené výši.

Podmínky pro vrácení zálohové částky.

Podmínky pro vrácení zálohové částky, v případě zrušení vaší rezervace více jak 65 kalendářních dnů, kdy ještě není uhrazena doplatková částka před nástupem na plavidlo, se rezervační záloha vrací pouze při prodání daného termínu za plnou cenu jinému zákazníkovi, tím se rozumí, jakmile nový zákazník uhradí zálohovou částku, bude Vám zálohová částka zaslána zpět na účet, po odečtení manipulačního poplatku 400 Kč, a to do 14 ti dní, o této skutečnosti Vás budeme informovat emailem.

Storno podmínky již po uhrazení i doplatkové částky

30 % z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení rezervace mezi 60. - 45. dnem včetně, před datem počátku pronájmu. Minimální částka storno poplatku 3 000 Kč u pobytu (1 až 4 dny), u pobytu (5 dnů a více) 5 000 Kč

50 % z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení rezervace mezi 44. - 30. dnem včetně, před datem počátku pronájmu.

60 % z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení rezervace mezi 29. - 20. dnem včetně, před datem počátku pronájmu.

70 % z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení rezervace mezi 19. - 15. dnem včetně, před datem počátku pronájmu

80 % z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení rezervace mezi 14. - 9. dnem včetně, před datem počátku pronájmu

100 % z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení rezervace mezi 8. - 0. dnem včetně, před datem počátku pronájmu

Storno poplatky odečte pronajímatel z plateb, uskutečněných nájemcem..

Částka po odečtení stornovacích poplatků, bude vrácena do 14 dnů od oznámení zrušení pronájmu.
V případě, že dojde k nesplavnosti Baťového Kanálu a řeky Moravy během pobytu, tak Vám bude vrácena poměrná část.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Platné od 1.1.2024

I.   Termín pronájmu a čas nalodění a vylodění

1. Příjezd do půjčovny je od 12 hodin do 14 hodin, posádka po převzetí lodi zůstává v přístavu a čeká na praktickou jízdu, teoretické školení, které zahajujeme v 15 hodin, tento čas si půjčovna může změnit.

2. Při nedodržení času příjezdu se může stát, že již v daný den nebude s posádkou provedeno školení. Pokud se do tohoto času zpožděná posádka nedostaví, školení může proběhnout až v druhý den, a to dle personálních a časových možností půjčovny.

3. Pronájem hausbótů začíná vždy v mateřském přístavu na adrese Rybáře 412, Veselí nad Moravou, a to v měsíci květen, září vždy ve čtvrtek a v měsíci červen, červenec, srpen v pondělí. Půjčovna si vyhrazuje právo změnit místo nalodění či vylodění, pokud je to nutné z důvodu nepředvídatelné překážky-zákaz plavby na řece Moravě nebo předpokládaný vzestup hladiny.

4. Návrat hausbótů je v mateřském přístavu vždy v neděli v měsíci květen a září v 16 hodin a v měsíci červen, červenec a srpen v 15 hodin. V tento čas musí být už plavidlo uklizené a připravené na předání.

5. Ve výjimečných případech se lze domluvit na dřívějším čase nalodění, pokud tomu nebrání organizační a časové důvody. Dřívější nalodění je zpoplatněno paušálním poplatkem 1000 Kč.

6. Jestliže je individuálně domluveno dřívější nalodění, tak se tento domluvený čas stává závazným pro obě strany a je nutné, aby v tento čas byla posádka připravená k převzetí lodi a doprovodným úkonům, stejně jako personál půjčovny. Na takto dohodnutý individuální čas nalodění platí ustanovení v odstavci 1 a 2 tohoto článku.

II.   Obsluha a ovládání plavidla

Vedení plavidla půjčovny se povoluje na vymezeném úseku vodní cesty řeka Morava průplav Otrokovice-Rohatec osobám bez průkazu odborné způsobilosti po dosažení věku 18 let.

Veškerá plavidla provozovaná půjčovnou mohou být obsluhována pouze plnohodnotnou posádkou.

Plnohodnotnou posádkou se rozumí posádka, jejíž minimálně dva členové jsou schopni plnohodnotně, samostatně a bezpečně ovládat plavidlo, bez omezení na plavidle spolupracovat při běžných manévrech jako je kotvení, proplouvání plavební komorou atd. Minimálně dva členové posádky tedy budou po povinném zaškolení schopni plnohodnotně, samostatně a bezpečně ovládat plavidlo, bez omezení na plavidle spolupracovat v situacích, které to vyžadují a jsou v plavebním provozu běžné (kotvení, proplouvání plavební komorou atd.) a znají nezbytná ustanovení vyhlášky o plavebním provozu. Minimálně dva členové posádky tedy musí být schopni se po plavidle bez obtíží pohybovat, vyskakovat z něj, přitahovat jej za lana, vyvazovat u mola apod. a tito dva členové posádky nesmí vykazovat známky opilosti či ovlivnění OPL. Pokud není nájemce schopen zajistit ovládání plavidla plnohodnotnou posádkou z jakýchkoli důvodů (např. výrazná fyzická či psychická omezení, chybějící zručnost, ovlivnění alkoholem) nebude mu umožněno vyplutí z přístavu.

Zákaz vyplout z přístavu se ovšem žádným způsobem nedotýká oprávnění posádky strávit na plavidle pobyt dle provedené rezervace a uzavřené smlouvy. V případě zákazu vyplout z přístavu v důsledku nesplnění podmínky plnohodnotné posádky se nejedná o porušení povinnosti pronajímatele ani o vadu a nájemce tedy v takovém případě nemá práva z vadného plnění ani nárok na náhradu škody tímto vzniklé. Nájemci tedy nevzniká nárok na vrácení zaplaceného nájemného.

1.    Skutečnosti, zda je posádka plnohodnotnou posádkou posuzuje pronajímatel.

2.    V případech, kdy nebude nájemci umožněno vyplout z přístavu (odstavec 2. tohoto článku) z důvodu chybějící zručnosti či nepochopení principů ovládání plavidla apod., může posádka využít možnost individuální kondiční plavby, v rámci které posádka absolvuje 2-3 hodiny trvající praktický kurz ovládání plavidla, včetně podrobnějšího seznámení s plavebními předpisy, technikou vedení plavidla, kotvení apod.. Individuální kondiční plavby jsou určené pro minimálně dvoučlennou plnohodnotnou posádku (viz specifikace „plnohodnotná posádka“ ve výše uvedeném textu). Cena kondiční plavby je 500 Kč/hod. Termín se dohodne individuálně dle možností obou stran, zpravidla dojde ke zkrácení doby pronájmu lodi o dobu individuální kondiční plavby. Absolvování tohoto nadstandartního školení nezakládá právo na vyplutí lodi z přístavu, jestliže nebudou splněny podmínky uvedené v odstavci 2. tohoto článku.

 

3.    Při nalodění bude každá posádka proškolena v oblasti obsluhy plavidla a přístrojů na něm, v oblasti vedení plavidla a v oblasti základních pravidel plavebního provozu. Školení probíhá v českém jazyce. Po provedeném úvodním školení bude oběma smluvními stranami sepsána nájemní smlouva, ve které bude rovněž zachycen obsah školení a stav plavidla, které nájemce dle nájemní smlouvy přebírá k užívání. Z důvodu zaškolení více posádek současně je nezbytné dodržet čas nalodění!

III.   Nouzové situace

Pokud dojde k nehodě / poškození plavidla, která svými následky ohrožuje posádku na životě, volejte okamžitě Zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155.Potom neodkladně volejte na 603945203 nebo 733722919 a informujte co se stalo a mi zařídíme další postup řešení dané situace.

Pokud dojde k závadě, která neohrožuje život posádky, ale hrozí riziko kolize neovladatelného plavidla s jinými plavidly či jinými zařízeními na vodní cestě, volejte nás na telefonním čísle s nepřetržitým provozem 603 945 203 nebo 733 722 919, v případně vážné situace Hasičský záchranný sbor na telefonním čísle 150 nebo 112.

V případě, že bude nutný výjezd k plavidlu z důvodu poruchy, která bude zaviněna klientem /nedostatek paliva, zásahy na plavidle bez povolení provozovatele, řešení důsledků nehody zaviněné klientem, jako například nedodržení pokynů při školení atd/ poplatek dle vzdálenosti a závažnosti poruchy, nejméně však 1500 Kč.

Hlášení škod:

Pokud dojde k jakékoli škodě na plavidle či jeho vybavení, je posádka povinna neprodleně kontaktovat osobu na telefonu 603 945 203 nebo 733 722 919 a škodu nahlásit.

 

Omezení a zastavení plavby:

Provozovatel pravidelně kontroluje hladinu na vodní cestě.  Nájemce plavidla je povinen řídit se pokyny provozovatele. Je-li nutné přerušení plavby, pak nájemce na pokyn provozovatele vyhledá nejbližší přístav na kanálové časti, kde bezpečně vyváže plavidlo.

Plavba, při které je ohrožena bezpečnost pro všechna plavidla je:

S ohledem na konstrukci a manévrovatelnost plavidel je plavba všech plavidel půjčovny zastavena již při následujících stavech:

 

Průjezd pod mostem v Uherském Ostrohu pokud na světelné tabuli je menší hodnota než 2.35 m
Plavební úsek – říční část horní tok Otrokovice – Uherský Ostroh 100m3/s – odečet Kroměříž
Plavební úsek – říční část dolní tok Uherský Ostroh – Hodonín 120m3/s – odečet Strážnice
Křížení úseku řeky Moravy, respektive plutí z plavební komory 1 Vnorovy do plavební komory 2 Vnorovy a zpět 60m3/s

V tento okamžik nájemce není oprávněn vplouvat nebo proplouvat na dané úseky. Při porušení tohoto nařízení dochází k porušení zákona a obchodních podmínek/řádu půjčovny.

IV.    Vzájemné vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem

1.    Vzájemný vztah a poměr mezi pronajímatelem a nájemcem se řídí ustanoveními občanského zákoníku, které jsou specifikované těmito Všeobecnými podmínkami.

2.    Konkretizace smlouvy je dále upřesněna elektronickými daňovými doklady, stvrzujícími jednotlivé platby za konkrétní pronájem.

3.    Pronajímatel se při poskytování svých služeb dle své nabídky řídí platným právním řádem České republiky.

4.    Poskytováním služeb se rozumí pobyt na lodi.

5.    Na každé jednotlivé plavidlo a termín je mezi nájemcem a pronajímatelem uzavírána samostatná nájemní smlouva. Změna jedné smlouvy, výpověď či odstoupení od ní v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami tedy nemá žádný vliv na další smluvní vztahy a nájemní smlouvy uzavřené se stejným či jiným nájemcem, a to ani v případě, že se jedná o nájem plavidla na tentýž termín či v téže lokalitě.

V.    Nájemci

1.    Pronajímatel poskytuje objednané a řádně zaplacené služby dle své nabídky všem nájemcům, kteří splňují podmínky pro bezpečné ovládání plavidel dle těchto Všeobecných podmínek a zákonem stanovené podmínky pro jejich vedení.

2.    Nájemce musí být starší 18 let.

VI.    Vznik smluvních vztahů

1.    Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká a nabývá účinnosti momentem odeslání rezervačního formuláře webových stránek pronajímatele z elektronické adresy nájemce: pujcovna-hausbotu@seznam.cz ,  z vlastní emailové adresy nebo telefonem. Po obdržení rezervace je do 48 hodin nájemci zaslána zálohová faktura rezervace pronájmu plavidla s datem splatnosti, pokud není uhrazena tato zálohová faktura v daný termín, rezervace se ruší. Okamžikem připsání platby na účet pronajímatele je mezi pronajímatelem a nájemcem uzavřena platná rezervace.

2.    Uhrazením zálohové faktury nájemce stvrzuje, že je seznámen s obchodními podmínkami, že se seznámil se všemi informacemi zveřejněnými na webových stránkách www.pujcovna-hausbotu.cz a všechny obchodní a smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi.

3.    Potvrzením rezervace se pronajímatel zavazuje zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

VII.    Nájemné, doplňkové služby, pohonné hmoty a jich úhrada

1.    Pronajímatel má právo na zaplacení doplatkové faktury před poskytnutím služeb dle obchodních podmínek, a to se splatností 60 dnů předem, tedy ještě před úvodním proškolením a předáním předmětu nájmu nájemci k užívání a nájemce je povinen uhradit nájemné předem před čerpáním služeb dle uzavřené rezervace.

2.    Nájemce je povinen uhradit pronajímateli zálohu ve výši 3 000 kč u pobytu čtvrtek až neděle a 5 000 Kč u pobytu pondělí až neděle, do 5 pracovních dnů od provedení rezervace. Uhrazením zálohy se rozumí připsání finanční částky odpovídající výši zálohy na bankovní účet pronajímatele. Po zaplacení zálohové platby získává nájemce plnohodnotnou rezervaci pobytu na lodi na požadovaný termín a počet dní. V případě neuhrazení zálohy v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, je rezervace automaticky stornována.

3.    Doplatek do plné výše nájemného bude hrazen bankovním převodem před naloděním. Minimálně 65 dní před termínem nalodění bude pronajímatelem odeslán e-mail nájemci s výzvou k platbě a potřebnými platebními údaji. Nájemce je povinen uhradit doplatek do plné výše nájemného do 5 dnů od zaslání této výzvy k zaplacení doplatku.

4.    Při rezervaci později než 60 dní před termínem nalodění, je nájemce vyzván k platbě celé částky, za pronájem rekreačního plavidla, splatnost uhrazení částky na bankovní účet je do 3 dnů. Po zaplacení platby získává nájemce plnohodnotnou rezervaci pobytu na lodi na požadovaný termín a počet dní. V případě neuhrazení nájemného v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, je rezervace automaticky stornována.

5.     Každá rezervace termínu na všech plavidlech musí být uhrazena v plné výši nejpozději 72 hodin před termínem / časem nalodění. Jestliže tedy dojde k rezervaci lodě na termín, kde je nalodění v kratší lhůtě, rezervace může být realizována pouze po dohodě s provozovatelem dle jeho provozních, personálních a organizačních možností a po zaplacení plné výše ceny za pronájem plavidla.

6.     Při nalodění skládá nájemce v hotovosti vratnou kauci ve výši 8 000 Kč. 

7.     V případě, že doplatek do plné výše nájemného / celé nájemné, popř. vratná kauce nebude uhrazena v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, má pronajímatel právo od smlouvy odstoupit a služby nabídnout jinému subjektu. Odstoupením od smlouvy dle tohoto odstavce se smlouva od počátku ruší. V případě porušení povinnosti nájemce uhradit doplatek nájemného či vratnou kauci v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši celkového nájemného dle uzavřené nájemní smlouvy. Pronajímatel je oprávněn jednostranně započíst část své pohledávky na zaplacení smluvní pokuty (ve výši zaplacené zálohy na nájemné), popř. celou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty, bylo-li již celé nájemné uhrazeno.

8.     Nájemné zahrnuje základní služby, týkající se pronájmu lodi.

9.     Úhrada pohonných hmot u plavidel je prováděna za skutečně spotřebované palivo za aktuální cenu na čerpací stanici v místě mateřského přístavu. Je přísně zakázáno používat vlastní palivo benzín natural 95.

10.  Částka za spotřebované palivo natural 95 bude odečtena z vratné kauce, při předání plavidla na konci rekreačního pobytu.

VIII.   Práva a povinnosti nájemce

Nájemce má právo:

a)  na dvě parkovací místa pro jedno plavidlo v areálu půjčovny hausbótů

b)  na jednom plavidle lze přepravovat jednoho psa o maximální váze 25 kg, případně dva malé psy, u kterých nebude celková váha obou psů převyšovat 25 kg.

c)   požadovat poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb v deklarované kvalitě a rozsahu

d)   požadovat informace o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb

e)   být seznámen s případnými změnami rozsahu služeb, kvality a nájemného bezodkladně

f)    na odstranění vady plavidla ze strany pronajímatele v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami

g)   odstoupit od smlouvy v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami

h)  v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami vyžadovat vrácení zaplaceného nájemného či jeho části v případě vadného plnění, popř. v případě, kdy dojde k odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele

i)    na vrácení složené kauce při skončení nájmu v případě, že nenastanou skutečnosti specifikované těmito Všeobecnými podmínkami zakládající právo pronajímatele na jednostranné započtení jeho pohledávky vůči pohledávce nájemce na vrácení kauce

Nájemce se zavazuje:

a)    uhradit pronajímateli sjednané nájemné, vratnou kauci a dále náklady na pohonné hmoty, dle těchto Všeobecných podmínek

b)    poskytnout pronajímateli nezbytnou součinnost, která je potřebná k zajištění požadovaných služeb

c) řídit se těmito Všeobecnými podmínkami, pravidly plavebního provozu, informačními materiály na webových stránkách, které upřesňují konkrétní podmínky pronájmů a zejména ústními pokyny při úvodním zaškolení a během pobytu na lodi, dále pak manuály a instrukcemi, které jsou k dispozici na každém plavidle. Za porušení pravidel plavebního provozu, těchto Všeobecných podmínek a pokynů obdržených během školení odpovídá nájemce, popř. vůdce plavidla, nikoli pronajímatel. Nedodržením podmínek a pokynů se nájemce vystavuje riziku ztráty přiměřené části vratné kauce, i riziku nutnosti hradit škody způsobené nedodržením pokynů provozovatele a jeho provozních podmínek či zákonných ustanovení, v plné výši

d)    před převzetím plavidla zkontrolovat jeho stav a podepsat nájemní smlouvu

e)    v případě odstoupení od smlouvy oznámit své odstoupení pronajímateli bezodkladně telefonicky nebo zasláním písemného nebo elektronického oznámení s uvedením základních údajů, důležitých pro identifikaci smlouvy, od které odstupuje

f)      jakékoli závady a škody na plavidle neprodleně oznámit pronajímateli

g)    neprovádět na lodi, zejména na přístrojích a zařízeních, včetně motoru, žádné opravy či úpravy bez povolení pronajímatele; při porušení této povinnosti má pronajímatel právo se domáhat náhrady škody vzniklé jednáním v rozporu s povinností nájemce dle tohoto ustanovení, a to ve výši odpovídající skutečným nákladům na obnovení provozu / funkčnosti plavidla či jeho částí, včetně úhrady ušlého zisku z důvodu zrušených rezervací

h)    nepoužívat měniče z 12 V na 220 V z důvodu poškození elektroinstalace a baterie plavidla, zákaz používání lednic na 12 V

i)      při použití prodlužovacího kabelu na 220 V, který je součástí výbavy plavidla je nutná minimálně 1 osoba starší 18 ti let, která bude přítomna na plavidle v době použití kabelu, tato osoba musí být náležitě poučena vůdcem plavidla o používání břehové přípojky

j)      v případě poškození plavidla uhradit pronajímateli vzniklou škodu, tedy náklady na opravu poškozené části plavidla či náklady na výměnu poškozené části, jestliže tuto nelze opravit, a veškeré další náklady, související s opravou plavidla a jsou nezbytné pro další možnost půjčování plavidla, pronajímatel je v takovém případě oprávněn svou pohledávku z titulu nároku na náhradu škody (popř. část odpovídající výši složené kauce) započíst oproti pohledávce nájemce z titulu nároku na vrácení kauce složené na začátku pobytu

k)     neobsluhovat plavidlo pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek.

l)      vždy přerušit plavbu, pokud se jeví nebezpečnou (zejména vítr o rychlosti 9m/s a vyšší, hrozící silné bouře, snížená viditelnost, povodně, apod.)

m)   že nebude plout, pokud technický stav plavidla neodpovídá bezpečnému plutí, tzn., pokud jsou problémy s motorem, nedostatkem paliva, řízením, chybí lana apod.

n)     že nebude táhnout jiné plavidlo

o)     dodržovat maximální povolený počet osob u všech plavidel max 6+2 osob, mimo plavidlo Tygr

p)     U plavidla Tygr povolen maximální počet osob 4+1, u plavidla povoleno max 120 kg na osobu

q)    provést závěrečný úklid a to tak, aby loď mohla být předaná zpět pronajímateli v předávací hodinu čistá a uklizená. U hausbótů lze objednat závěrečný úklid, který pak provádí pracovníci přístavu. Závěrečný úklid u hausbótů je nutné dohodnout již při převzetí lodi na začátku pobytu a hradí se ve výši 600 Kč. V případě pobytu psa na palubě je tato částka 1000 Kč.

 

Pokud je vráceno provozovateli extrémně znečištěné plavidlo, které vyžaduje nestandartní úklid, bude účtován mimořádný poplatek za úklid ve výši 1500 Kč. O této skutečnosti rozhoduje provozovatel nebo jeho zástupce.

q)    vrátit plavidlo včas v dohodnutou hodinu, nejpozději jak je uvedeno v článku I. těchto Všeobecných podmínek v mateřském přístavu. V případě porušení této povinnosti má pronajímatel právo na náhradu škody a úhradu prokazatelných nákladů, které mu s tímto porušením povinnosti ze strany nájemce vzniknou, minimálně ve výši 1500 Kč.

q)    v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami a v případech těmito Všeobecnými podmínkami blíže specifikovaných uhradit pronajímateli smluvní pokutu; zaplacení jedné smluvní pokuty v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami však nájemce nezbavuje povinnosti uhradit další smluvní pokuty, které je povinen uhradit v důsledku porušení dalších povinností, a to za podmínek blíže specifikovaných v těchto Všeobecných podmínkách.

IX.   Práva a povinnosti pronajímatele

1.    Pronajímatel je povinen odevzdat nájemci plavidlo v ujednané době a stavu a poskytnout nájemci další sjednané služby s tímto spojené ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

2.    Pronajímatel je povinen pravdivě a řádně informovat nájemce o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro pobyt na plavidle v daném termínu důležité a které jsou pronajímateli známy.

3.    V případě odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, je tento pronajímatel povinen vrátit uhrazené nájemné nájemci v plné výši, a to nejpozději do 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele však nájemci ani dalším osobám užívajícím plavidlo nevzniká nárok na náhradu škody ani nákladů, které jim vznikly v souvislosti s objednaným pobytem na lodi.

4.    Pronajímatel je oprávněn ve výjimečných případech, kdy není možné poskytnout služby ze závažných důvodů ve smluveném termínu, rozsahu či kvalitě:

a)    odstoupit od smlouvy za splnění podmínek stanovených v těchto Všeobecných podmínkách a vrátit uhrazené nájemné v plné výši nájemci

b)     přesunout termín nalodění po předchozí domluvě s nájemcem a s jeho souhlasem

c)     změnit místo nalodění / vylodění

d)    změnit plavidlo po předchozí dohodě s nájemcem a s jeho souhlasem (jestliže je cena za pronájem náhradního plavidla vyšší, než cena pronajatého plavidla nájemcem, není pronajímatel oprávněn cenový rozdíl po nájemci požadovat)

5.    V případě, že dojde k nesplavnosti řeky Moravy v den vyplutí, tím se rozumí u prodlouženého víkendu pátek a u celého týdne úterý, tak má nájemce možnost nalodění na plavidlo v přístavu na Baťově kanále a sečkat na obnovení provozu na řece Moravě, případně lze změnit pobyt na jiný termín dle volby zákazníka nebo vrácení uhrazené částky.

6.    Pronajímatel nenese odpovědnost za ztrátu plavebního času vlivem počasí a stavem vodní cesty či jiných vyšších sil. V případě ztráty plavebního času z důvodu vyšší moci nájemci nevzniká nárok na vrácení nájemného či jeho části.

7.    Pronajímatel či jeho zástupce má právo v případě porušení právních předpisů ČR, závažného narušování bezpečné a ohleduplné plavby, závažného porušování pravidel bezpečného kotvení a pobytu v přístavech, přístavištích, jednání, které je v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami ze strany nájemce či dalších osob užívajících toto plavidlo, vypovědět uzavřenou nájemní smlouvu bez výpovědní doby. Nájemce v těchto případech ztrácí nárok na další sjednané služby v rámci uskutečněného pobytu na lodi, tak i na služby v budoucnu.

V případě jednání nájemce specifikovaného v tomto odstavci, které je považováno za porušení jeho povinnosti, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši části nájemného odpovídající době od skončení nájmu na základě výpovědi do původně plánovaného data skončení nájmu dle uzavřené smlouvy. Pronajímatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty jednostranně započíst oproti pohledávce nájemce na vrácení nájemného odpovídající době od skončení nájmu na základě výpovědi do původně plánovaného data skončení nájmu dle uzavřené smlouvy. Tato smluvní pokuta se nedotýká práva pronajímatele domáhat se náhrady škody vzniklé jednáním nájemce specifikovaného v tomto odstavci, a to ve výši přesahující výši sjednané smluvní pokuty dle tohoto odstavce. V případě vypovězení smlouvy dle tohoto ustanovení nájemci ani dalším osobám užívajícím plavidlo společně s nájemcem nevzniká nárok na náhradu nákladů či škody tímto vzniklé.

8.    Pronajímatel neodpovídá za škody, které vznikly nájemci či dalším osobám užívajícím plavidlo společně s nájemcem ztrátou zavazadel či osobních věcí na plavidle, jakožto neodpovídá za újmy nájemce či dalších osob užívajících plavidlo společně s nájemcem způsobené sobě nebo třetím osobám na pronajatém plavidle, pokud nebyly nájemci či dalším osobám užívajícím plavidlo společně s nájemcem způsobeny porušením povinnosti pronajímatele.

9.    Pokud nájemce z jakéhokoliv důvodu nepřevezme plavidlo ve stanovený čas bez předchozího oznámení, a to ani v dodatečné lhůtě dvou hodin od sjednané doby nalodění, má pronajímatel právo od smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Pokud nájemce nepřevezme plavidlo ani v dodatečné lhůtě dvou hodin od sjednané doby nalodění, což je považováno za porušení povinnosti nájemce, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši celkového nájemného dle uzavřené nájemní smlouvy. Pronajímatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty oproti pohledávce nájemce na vrácení uhrazeného nájemného.

10.  Pronajímatel má právo odstoupit od smlouvy ve výjimečných nepředvídaných a na vůli pronajímatele nezávislých případech, kdy není schopen poskytnout služby ve sjednaném rozsahu či kvalitě, nebo pokud je důvodné podezření, že by mohlo dojít během pobytu na lodi ke škodám na plavidle, cizích plavidlech, jiných zařízeních nebo by mohlo být ohroženo zdraví a život posádek. V tomto případě se smlouva od počátku ruší a pronajímatel je povinen vrátit uhrazenou část nájemného do 15 dnů na účet nájemce.

X.    Zrušení smlouvy ze strany nájemce a storno poplatky

1.    Nájemce může kdykoliv odstoupit od pronájmu rekreačního plavidla, a to písemným oznámením pronajímateli nebo zasláním emailové zprávy. Ke zrušení smlouvy dochází okamžikem převzetí tohoto písemného oznámení nebo elektronického převzetí emailové zprávy (bude Vám zaslán email o převzetí zprávy). Storno poplatky jsou počítány od následujícího dne po obdržení oznámení o zrušení rezervace.

2.    Při odstoupení od pronájmu rekreačního plavidla je nájemce povinen a bere na vědomí, že uhradí pronajímateli stornovací poplatky ve stanovené výši.

Podmínky pro vrácení zálohové částky, v případě zrušení vaší rezervace více jak 65 kalendářních dnů, kdy ještě není uhrazena doplatková částka před nástupem na plavidlo, se rezervační záloha vrací pouze při prodání daného termínu za plnou cenu jinému zákazníkovi, tím se rozumí, jakmile nový zákazník uhradí zálohovou částku, bude Vám zálohová částka zaslána zpět na účet, po odečtení manipulačního poplatku 400 Kč, a to do 14 ti dní, o této skutečnosti Vás budeme informovat emailem.

 

Storno podmínky již po uhrazení i doplatkové částky

a)    30 % z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení rezervace mezi 60. - 45. dnem včetně, před datem počátku pronájmu. Minimální částka storno poplatku 3 000 Kč u pobytu (1 až 4 dny), u pobytu (5 dnů a více) 5 000 Kč

b)    50 % z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení rezervace mezi 44. - 30. dnem včetně, před datem počátku pronájmu.

c)     60 % z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení rezervace mezi 29. - 20. dnem včetně, před datem počátku pronájmu.

d)    70 % z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení rezervace mezi 19. - 15. dnem včetně, před datem počátku pronájmu

e)    80 % z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení rezervace mezi 14. - 9. dnem včetně, před datem počátku pronájmu

f)      100 % z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení rezervace mezi 8. - 0. dnem včetně, před datem počátku pronájmu

 

3.    Storno poplatky odečte pronajímatel z plateb, uskutečněných nájemcem.

4.    Tyto podmínky neplatí, navrhne-li jedna strana alternativu akceptovatelnou pro strany obě.

5.    V případě zásahu živlů, jako jsou povodně, nepříznivá hladina vody znemožňující plavbu po celém plavebním úseku, vichřice, apod., v důsledku kterých již před samotným naloděním bude zřejmé, že pobyt dle uzavřené nájemní smlouvy není možné uskutečnit, se pronajímatel s nájemcem může dohodnout na jiném termínu pronájmu, popř. může umožnit nájemci od smlouvy odstoupit za zmírněných podmínek. Pouze nepříznivé klimatické podmínky či nesplavnost určité části plavební cesty však nejsou ze strany nájemce důvodem k odstoupení od smlouvy ani k jejímu vypovězení.

XI.   Reklamační řád

1.    V případě, že plavidlo je vadné a rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta (dále jen „vada“), je nájemce povinen tyto skutečnosti neprodleně oznámit pronajímateli tak, aby mohly být případné vady co nejdříve odstraněny.

2.    Práva z vadného plnění je nájemce povinen u pronajímatele uplatnit ihned, kdy vadu zjistil.

3.    Práva z vadného plnění nájemci nenáleží, pokud nájemce vadu sám způsobil či vznikla v důsledku porušení povinnosti nájemce.

4.    Provozovatel neručí za úroveň cizích služeb.

5.    O vadu se nejedná a práva z vadného plnění nájemce nemá v případě následujících skutečností:

       změna výchozího (cílového) přístavu

       škody na majetku nájemce (pokud nejsou způsobeny zaviněním provozovatele)

       změny provozních dob plavebních komor či přístavů

       omezení plavby vzniklé nepřízní počasí či operativními vyhláškami Státní plavební správy apod.

       předmětem reklamace rovněž nemůže být délka trvání předávky plavidla

       předmětem reklamací nemohou být případné drobné odchylky lodě od katalogového vyobrazení či závady na eventuální nadstandardní výbavě plavidla, která je umístěna na lodi navíc, není uvedená v popisech lodě ani není jiným způsobem předem inzerovaná

XII.    Zvláštní ustanovení

Pronajímatel zpracovává osobní údaje svých zákazníků za účelem uzavření nájemní smlouvy a za účelem splnění zákonných podmínek pro provozování půjčovny. K tomuto účelu jsou zpracovávány osobní údaje objednavatele v nezbytném minimálním rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, číslo OP, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu.

Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je pronajímatel povinen dbát na to, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života a učinit opatření, aby nemohla být osobní data zneužita.

XIII.    Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné smluvní podmínky půjčovny vstoupily v platnost dne 1. ledna 2024 a vztahují se na veškeré pronájmy plavidel od Půjčovna hausbótů na řece Moravě a Baťově kanále. Eventuální neplatnost či odchylka od jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost obchodních podmínek.

Základní informace o půjčovně
Název půjčovny: Půjčovna hausbótů na řece Moravě a Baťově kanále

Provozovatelé:

Roman Súkup
Rybáře 412
Veselí nad Moravou
IČ: 02608073

Karolína Súkupová
Rýbáře 412
Veselí nad moravou
IČ: 06245498